Zásady ochrany osobních údajů

Ke stažení

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kdo jsme

NEY spořitelní družstvo je silná, moderní a inovativní finanční instituce, která na českém finančním trhu působí již od roku 1999. Svým členům z řad občanů, živnostníků a obchodních korporací nabízíme atraktivní úvěrové a spořicí produkty. Při tom klademe velký důraz na poctivost a spokojenost našich členů. V našem zájmu je vytvořit si trvalý vztah založený na důvěře. Respektování soukromí našich členů je pro nás klíčové, proto jsme vypracovali níže uvedený dokument o zásadách ochrany soukromí, ve kterém naleznete informace o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů. Uvádíme, které druhy osobních údajů o Vás shromažďujeme, jak je zpracováváme, za jakým účelem je používáme a jak je chráníme, s kým je můžeme sdílet a jaká jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

Co jsou to osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. jakýkoliv údaj, na základě kterého je možné určit osobu přímo (např. jméno), nebo nepřímo (prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo. Osobní údaje zahrnují údaje, jako je jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mail, číslo mobilního telefonu, číslo bankovního účtu, veškeré údaje související se zdravotním stavem, ale také i dynamická IP adresa Vašeho zařízení a soubory cookies.

Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je zpracováváme?

Osobními údaji, které o Vás zpracováváme, jsou především údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci členů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů nebo jiných osob. Těmito jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, příp. datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, kopie nebo opis dokladu apod.

Dále se jedná zejména o údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom mohli uzavřít obchod bez nepřiměřených právních a věcných rizik a jsou proto potřebné s ohledem na naši zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, nebo o údaje, které jsou potřebné k uskutečnění již sjednaného obchodu nebo plnění jiných právních povinností. Podrobněji jsou zpracovávané údaje popsány v dalších kapitolách.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhají fyzické i technické kontrole. Osobní údaje se zpracovávají zejména v informačních systémech ELBOS, mFiles, ANO24, HELIOS.

Jak osobní údaje získáváme?

 1. od nečlenů v souvislosti s jejich zájmem o služby NEY spořitelního družstva;
 2. od členů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 3. od uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při náboru, uzavírání pracovní nebo jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce, a v souvislosti s probíhajícím zaměstnáním;
 4. z veřejně přístupných rejstříků, registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam);
 5. od ručitelů v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 6. od zástavců v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 7. od avalistů v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 8. od jednatelů právnické osoby v rámci uzavření depozitního obchodu;
 9. od jednatelů právnické osoby v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 10. od členů představenstva právnické osoby v rámci uzavření depozitního obchodu;
 11. od členů představenstva právnické osoby v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 12. od společníků právnické osoby v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 13. od akcionářů právnické osoby v rámci uzavření úvěrového obchodu;
 14. z Registru FO SOLUS, zájmového sdružení právnických osob;
 15. případně od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za různými účely, které zahrnují:

 1. jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi členy včetně změn smluvních vztahů;
 2. uzavíraní pracovně právního vztahu;
 3. ochranu důležitých práv a zájmů členů;
 4. ochranu práv a zájmů NEY spořitelního družstva, příjemce nebo jiných příslušných osob;
 5. archivaci na základě zákona;
 6. nabízení služeb fyzickým a právnickým osobám;
 7. provádění reportingu v rámci informačního systému NEY spořitelního družstva;
 8. dodržení právních povinností;
 9. účely statistiky.

 

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním titulem:

 • váš souhlas;
 • uskutečnění našeho legitimního zájmu;
 • uzavíraní a plnění smlouvy;
 • právní povinnost: pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno zákonem nebo je nezbytné ke splnění povinnosti, kterou zákon ukládá.

 

V níže uvedených tabulkách uvádíme podrobnější vysvětlení, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, při jaké činnosti a na základě jakého právního titulu, podle toho, jestli jste náš klient, zaměstnanec/uchazeč o zaměstnání anebo dodavatel.

Zpracování osobních údajů zájemců o členství a členů

Účel zpracováníKategorie zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titul
Zajištění korporátní agendy spořitelního družstvaEvidence členů, vznik, změny a zánik členstvíIdentifikační údaje kontaktní údaje údaje o členském podíluPrávní povinnost
Záznamy o členských schůzích, jejich organizaceIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o členském podílu, údaje o účasti a hlasování na členských schůzíchPrávní povinnost
Záznamy o jednáních orgánů družstva (představenstvo, kontrolní a úvěrová komise), jejich organizaceIdentifikační údaje, údaje o členství v orgánech, údaje o účasti v orgánech, údaje o účasti a hlasování na orgánech, údaje využité pro jednání orgánůPrávní povinnost
Poskytování pasivních obchodůDojednávání smluv, související obchodní jednáníIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zájmu o produktUzavírání a plnění smlouvy, právní povinnost
Opatření AMLIdentifikační údaje, údaje o zájmu o produkt, údaje o využívaných produktechPrávní povinnost
Plnění smluv o vkladových účtechIdentifikační údaje, údaje o využívaných produktechUzavírání a plnění smlouvy, právní povinnost
Platební stykIdentifikační údaje, údaje o platbách, bankovní spojeníUzavírání a plnění smlouvy, právní povinnost
Poskytování aktivních obchodůPřijímání žádosti o úvěr, související obchodní jednáníIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zájmu o produkt, údaje svědčící o úvěruschopnostiUzavírání a plnění smlouvy, právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Opatření AMLIdentifikační údaje, údaje o zájmu o produkt, údaje o využívaných produktechPrávní povinnost
Posuzování a schvalování žádosti o úvěrIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o úvěruschopnosti, zajištění a účelu úvěruPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Plnění smluv o úvěrechIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o úvěruschopnosti, zajištění a účelu úvěruUzavírání a plnění smlouvy, uskutečnění legitimního zájmu
Monitoring plnění smluv o úvěrechIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o úvěruschopnosti, zajištění a účelu úvěruPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Výměna informací prostřednictvím registru FO SOLUSIdentifikační údaje, údaje o pohledávkách, s jejichž platbou se subjekt údajů ocitl v prodleníUskutečnění legitimního zájmu / zvláštní právní úprava
Získávání informací o úvěruschopnosti z externích zdrojůÚdaje svědčící o úvěruschopnosti, zejména údaje o ekonomických vazbách, záznamech v Insolvenčním rejstříku a Centrální evidenci exekucíPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Oceňování předmětů zástav (při sjednání úvěru a periodické)Údaje o nabízeném zajištění, včetně případných nájemních vztahů k němu apod.Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Vymáhání pohledávek vč. Insolvenčních a dědických řízeníIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zajištění, údaje o pohledávkách po splatnostiPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Prodej (postoupení) nevymahatelných pohledávekIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zajištění, údaje o pohledávkách po splatnostiPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Aktivní nabízení obchodů a služebNabízení obchodů stávajícím členůmIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o dosavadních službách či jejich ukončeníUskutečnění legitimního zájmu, souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě nabídky služeb třetích osob)
Nabídky nečlenůmIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje vypovídající o potenciálním zájmu o službySouhlas se zpracováním osobních údajů
RemarketingCookies, IP adresa, údaje o dalších navštívených stránkách a zájmechSouhlas se zpracováním osobních údajů
Plnění zákonných informačních povinnostíPříprava regulatorních reportůIdentifikační údaje, údaje o využívaných produktech (údaje jsou v procesu tvorby reportů agregovány a přestávají mít charakter osobních údajů)Právní povinnost
Plnění Centrální evidence účtůIdentifikační údaje, údaje o využívaných produktechPrávní povinnost
Plnění zákonných součinnostíIdentifikační údaje, údaje o využívaných produktechPrávní povinnost
Zajištění fyzické bezpečnostiEvidence návštěvIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Elektronické zabezpečeníIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Propagace družstvaOn-line chatCookies, IP adresa, volitelně jméno a příjmení, údaje o dalších navštívených stránkách a zájmech, dotazy, odpovědi zaměstnancůUskutečnění legitimního zájmu
ReklamaceZpracování osobních údajů v rámci reklamacíIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívaných produktechPrávní povinnost
Interní auditProvádění interního audituIdentifikační údaje, údaje relevantní pro interní auditPrávní povinnost
Archivace dle zákonaArchivace, předání státnímu oblastnímu archivuÚdaje obsažené v archiváliíchPrávní povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokůmArchivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporůÚdaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředkuPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Účel zpracováníKategorie zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titul
Personální agendaNábor zaměstnancůIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci)Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost
Evidence docházkyIdentifikační údaje, údaje o docházcePrávní povinnost
Pracovní cestyIdentifikační údaje, údaje o pracovní cestěPrávní povinnost
Školení zaměstnancůIdentifikační údaje, údaje o absolvovaných či plánovaných školeníchUskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost
Pracovnělékařská službaIdentifikační údaje, údaje o zdravotním stavu a vykonávané práciPrávní povinnost
Mzdová a odvodová agendaIdentifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o pracovním výkonu, údaje prokazující nárok na uplatňovaná daňová zvýhodněníPrávní povinnosti
Hodnocení zaměstnancůIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání a o pracovním výkonu; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci)Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost
Zajištění pracovních potřebIdentifikační údaje, údaje o potřebách a způsobu jejich uspokojení (včetně vizitek)plnění smluv
Poskytování zaměstnaneckých benefitůIdentifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o zaměstnaneckém benefituuskutečnění legitimního zájmu, souhlas se zpracováním osobních údajů
Správa přístupových oprávněníIdentifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o přidělených přístupových oprávněníchUskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost
Vystavování potvrzení pro zaměstnanceIdentifikační údaje, údaje relevantní pro požadované potvrzeníPrávní povinnost
Evidence svěřených předmětů a jejich využitíIdentifikační údaje, údaje o svěřeném majetku, příp. jeho využití (automobily)Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Zajištění fyzické bezpečnostiEvidence návštěvIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Elektronické zabezpečeníIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Propagace družstvaInternetové stránkyFotografie, údaje o funkci nebo pracovní poziciSouhlas se zpracováním osobních údajů
Interní auditProvádění interního audituIdentifikační údaje, údaje relevantní pro interní auditPrávní povinnost
Archivace dle zákonaArchivace, předání státnímu oblastnímu archivuÚdaje obsažené v archiváliíchPrávní povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokůmArchivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporůÚdaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředkuPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Účel zpracováníKategorie zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titul
Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahůEvidence dodavatelůIdentifikační údaje, údaje související s obvyklým nebo sjednaným plněním či účelem dodavatelsko-odběratelského vztahu, bankovní spojeníPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu, plnění smluv
Výpočet provizíIdentifikační údaje, údaje o zprostředkovaných obchodechUskutečnění legitimního zájmu, právní povinnost, plnění smluv
Úhrada fakturIdentifikační údaje, údaje související s fakturacíPlnění smluv
Zajištění fyzické bezpečnostiEvidence návštěvIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Elektronické zabezpečeníIdentifikační údaje, údaje o vstupu do prostorPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Interní auditProvádění interního audituIdentifikační údaje, údaje relevantní pro interní auditPrávní povinnost
Archivace dle zákonaArchivace, předání státnímu oblastnímu archivuÚdaje obsažené v archiváliíchPrávní povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokůmArchivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporůÚdaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředkuPrávní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a disponujeme bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením a jiným možným zneužitím.

Všichni zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu danou platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty údaje likvidujeme nebo anonymizujeme. Nejčastěji Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let po ukončení smluvního vztahu, v rámci kterého je zpracováváme.

Fyzickou likvidaci osobních údajů provede odpovědný zaměstnanec organizačního útvaru, který jednal s členem o poskytnutí služby, a dále odpovědný zaměstnanec útvaru, ve kterém jsou osobní údaje v listinné podobě uloženy.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naším jménem rovněž naši důvěryhodní externí poskytovatelé služeb

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem provádějí řadu obchodních činností. Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžadujeme, aby Vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou Vaše osobní údaje uchovávat zabezpečeně.

Například zpracování osobních údajů za účelem monitoringu záznamů o osobách, které jsou zapojeny do úvěrových vztahů, ve veřejných seznamech, mohou provádět tito zpracovatelé:

 • CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 262 12 242
 • ARFIN s.r.o. se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 242 27 773

Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem sdílet pro účely přímého marketingu s třetí osobou

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími osobami pro účely přímého marketingu pouze s Vaším souhlasem. V této souvislosti Vaše údaje zpracovává tato třetí osoba jakožto správce osobních údajů a použijí se její vlastní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů.

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

NEY spořitelní družstvo respektuje Vaše právo na ochranu soukromí. V této souvislosti máte možnost využít tato práva daná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

Vaše práva

Co toto právo znamená?

Právo být informován

Máte právo být jasně a srozumitelně informován o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Proto Vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.

Právo na přístup

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, jež o Vás máme k dispozici.

V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na opravu

Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na výmaz – právo být zapomenut

V případech stanovených Nařízením máte právo, aby byly Vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo se neuplatní v případě, kdy k uchovávání Vašich osobních údajů máme právní nebo oprávněné důvody.

Pokud máte zájem, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se rozumí, že je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Toto právo máte v případech uvedených v Nařízení, přičemž tyto případy nastávají, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jste vznesli námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili a předat je jinému správci osobních údajů. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na Vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu NEY spořitelního družstva, máte právo podat proti zpracování Vašich údajů kdykoli námitku.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud ji vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům NEY spořitelního družstva, týkajícím se ochrany údajů a soukromí.

Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo deaktivovat soubory Cookies

Máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče.

Řada souborů Cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace Vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek/aplikací dle příslušné tabulky se soubory Cookies.

Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách/v našich aplikacích (což Vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách/aplikacích, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz: www.aboutcookies.org.

Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat Váš doklad totožnosti.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte zájem uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: poverenec@ney.cz nebo písemně na adrese sídla NEY spořitelního družstva.