Whistleblowing

18. 12. 2023

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém NEY Spořitelní družstvo

S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů mají vyjmenované subjekty povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání. 

Oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v NEY Spořitelní družstvo u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (§ 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů), a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze učinit prostřednictvím:

 • E-mailu: anosd_whistleblowing@ney.cz.
 • Písemně na adresu společnosti k rukám příslušné osoby (viz níže)
  NEY spořitelní družstvo
  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
  na obálku uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT“
 • Telefonicky na příslušnou osobu (viz níže).

Funkci příslušné osoby zastávají:

JUDr. Milan Houžvička, Vedoucí oddělení compliance, AML a právní (tel.: +420 778 424 912)

Další postup

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen“ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušné osobě. Oznámení lze podat také anonymně.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finančně analytický útvar.

 


Zpět na výpis aktualit